ΧΕ-546 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 332/2022 – ΑΔΑ: 6ΣΒΨ46907Θ-5Ω5

Θέμα: ΧΕ-546 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 332/2022
Ημερομηνία: 24/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/05/2023 08:15:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΣΒΨ46907Θ-5Ω5
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου