ΧΕ-534 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΑΕΔ ΜΕ ΕΠΙΧ/ΓΗΣΗ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023 – ΑΔΑ: 6ΣΦΨ46907Θ-Ζ47

Θέμα: ΧΕ-534 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΑΕΔ ΜΕ ΕΠΙΧ/ΓΗΣΗ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023
Ημερομηνία: 24/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/05/2023 09:34:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΣΦΨ46907Θ-Ζ47
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου