Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια του είδους: «ΗΩΣΙΝΗ», «ΑΙΜΑΤΟΞΥΛΙΝΗ», για τις ανάγκες του Γ.Ν Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 6ΨΧΞ46907Θ-ΥΣ4

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια του είδους: «ΗΩΣΙΝΗ», «ΑΙΜΑΤΟΞΥΛΙΝΗ», για τις
ανάγκες του Γ.Ν Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 20/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/04/2023 14:42:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΨΧΞ46907Θ-ΥΣ4
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου