ΧΕ-488 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚAN ΜΕ ΤA ΧΕ 186/2023 & XE 227/2023 – ΑΔΑ: 6ΠΦΑ46907Θ-ΓΝ4

Θέμα: ΧΕ-488 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚAN ΜΕ ΤA ΧΕ 186/2023 & XE 227/2023
Ημερομηνία: 11/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/05/2023 09:36:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΠΦΑ46907Θ-ΓΝ4
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου