ΧΕ-521 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1224/2022 – ΑΔΑ: 6ΩΕΟ46907Θ-Η55

Θέμα: ΧΕ-521 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1224/2022
Ημερομηνία: 12/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/04/2023 13:16:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΩΕΟ46907Θ-Η55
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου