ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 13/2023 (ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ) Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια: «ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (SERVER, STORAGE & ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ)» (CPV: 30000000-9)» για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Χαλκίδας συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 75.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 93.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. – ΑΔΑ: 6Ο4Δ46907Θ-ΟΙΞ

Θέμα: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 13/2023
(ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ)
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια:
«ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (SERVER, STORAGE & ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ)»
(CPV: 30000000-9)»
για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Χαλκίδας συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 75.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 93.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Ημερομηνία: 28/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/04/2023 10:32:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ο4Δ46907Θ-ΟΙΞ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου