ΧΕ-512 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1679/2021 – ΑΔΑ: 6ΚΞΨ46907Θ-Θ4Θ

Θέμα: ΧΕ-512 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1679/2021
Ημερομηνία: 12/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 18/05/2023 07:25:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΚΞΨ46907Θ-Θ4Θ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου