Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.76/2023 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ " από την εταιρεία BARD ΕΛΛΑΣ ΑΕ – ΑΔΑ: 6ΚΝ546907Θ-ΦΞΙ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.76/2023 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ "
από την εταιρεία BARD ΕΛΛΑΣ ΑΕ
Ημερομηνία: 05/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/04/2023 10:24:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΚΝ546907Θ-ΦΞΙ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου