ΧΕ-468 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 653/2022 , ΧΕ 1530/2022 & ΧΕ 1926/2022 , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 1977/2022 ) – ΑΔΑ: 6ΚΙΓ46907Θ-ΖΔ4

Θέμα: ΧΕ-468 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 653/2022 , ΧΕ 1530/2022 & ΧΕ 1926/2022 , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 1977/2022 )
Ημερομηνία: 07/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/05/2023 09:40:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΚΙΓ46907Θ-ΖΔ4
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου