ΧΕ-510 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1527/2022 – ΑΔΑ: 6ΗΣΤ46907Θ-ΙΚΗ

Θέμα: ΧΕ-510 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1527/2022
Ημερομηνία: 12/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/05/2023 09:39:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΗΣΤ46907Θ-ΙΚΗ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου