ΧΕ-489 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΗΞΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: 6Ι5Σ46907Θ-ΘΒ5

Θέμα: ΧΕ-489 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΗΞΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 11/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/05/2023 09:36:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ι5Σ46907Θ-ΘΒ5
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου