ΧΕ-466 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1529/2022 – ΑΔΑ: 6Γ7Χ46907Θ-Ξ21

Θέμα: ΧΕ-466 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1529/2022
Ημερομηνία: 07/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/04/2023 09:39:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Γ7Χ46907Θ-Ξ21
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου