Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.97 /2023 πράξη. – ΑΔΑ: 6ΦΨΩ46907Θ-ΩΨ2

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.97 /2023 πράξη.
Ημερομηνία: 24/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/04/2023 11:40:56
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΦΨΩ46907Θ-ΩΨ2
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου