Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.582/2023(Π6Θ30) Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ " από την εταιρεία ABBOTT LABORATORIES (ΕΛΛΑΣ) ABEE – ΑΔΑ: 6ΑΦΛ46907Θ-ΞΒ2

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.582/2023(Π6Θ30) Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ "
από την εταιρεία ABBOTT LABORATORIES (ΕΛΛΑΣ) ABEE
Ημερομηνία: 24/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/04/2023 09:45:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΑΦΛ46907Θ-ΞΒ2
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου