ΧΕ-490 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 1007/2022 & ΧΕ 1639/2022 – ΑΔΑ: 69ΦΠ46907Θ-83Ξ

Θέμα: ΧΕ-490 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 1007/2022 & ΧΕ 1639/2022
Ημερομηνία: 11/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/05/2023 09:42:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 69ΦΠ46907Θ-83Ξ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου