ΧΕ-560 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ Ε.Σ.Υ. ΣΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 – ΑΔΑ: 68ΨΦ46907Θ-ΜΨΘ

Θέμα: ΧΕ-560 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ Ε.Σ.Υ. ΣΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023
Ημερομηνία: 28/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/05/2023 10:18:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 68ΨΦ46907Θ-ΜΨΘ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου