ΧΕ-569 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟ 2023 – ΑΔΑ: 67ΕΟ46907Θ-ΟΛ3

Θέμα: ΧΕ-569 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟ 2023
Ημερομηνία: 28/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/06/2023 08:39:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 67ΕΟ46907Θ-ΟΛ3
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου