ΧΕ-548 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΦΙΛΤΡΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: 65ΨΠ46907Θ-Ψ7Δ

Θέμα: ΧΕ-548 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΦΙΛΤΡΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 27/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 11/05/2023 09:08:56
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 65ΨΠ46907Θ-Ψ7Δ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου