ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΥΠΕΡΖΩΚΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΥΠΟΥ PLEUROCATH – ΑΔΑ: 64ΟΝ46907Θ-Θ0Β

Θέμα: ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΥΠΕΡΖΩΚΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΥΠΟΥ PLEUROCATH
Ημερομηνία: 19/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/04/2023 15:24:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 64ΟΝ46907Θ-Θ0Β
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου