Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. Απόφασης Διοικητή για την προμήθεια του είδους "ΜΑΣΚΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ VENTURI " . – ΑΔΑ: 64ΕΔ46907Θ-07Ζ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. Απόφασης Διοικητή για την προμήθεια του είδους
"ΜΑΣΚΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ VENTURI " .
Ημερομηνία: 13/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/04/2023 09:39:01
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 64ΕΔ46907Θ-07Ζ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου