ΧΕ-533 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΝΟΙΚΙΟ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 – ΑΔΑ: 63ΛΦ46907Θ-ΨΗΒ

Θέμα: ΧΕ-533 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΝΟΙΚΙΟ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2023
Ημερομηνία: 13/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/04/2023 13:19:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 63ΛΦ46907Θ-ΨΗΒ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου