Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΨΥΓΕΙΟ ΜΙΚΡΟ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 624446907Θ-ΛΒ3

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΨΥΓΕΙΟ ΜΙΚΡΟ» για την λειτουργία του
Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 25/04/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/04/2023 07:53:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 624446907Θ-ΛΒ3
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου