ΤΗΝ ΑΝΑΓΚ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ – ΑΔΑ: ΡΚ8Θ46907Θ-75Χ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Ημερομηνία: 31/03/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 31/03/2023 14:42:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΚ8Θ46907Θ-75Χ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου