ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑ ΤΥΠΟΥ VASCUGRAFT ΓΙΑ ΤΙΗΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΕΘ – ΑΔΑ: ΡΕΓΤ46907Θ-Σ1Η

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑ ΤΥΠΟΥ VASCUGRAFT ΓΙΑ ΤΙΗΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΕΘ
Ημερομηνία: 08/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/03/2023 14:27:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΕΓΤ46907Θ-Σ1Η
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου