ΧΕ-320 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΧΕ ΣΤΟ 1153/2022 ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΠΟΔΟΣΗ 31/01/2023 – ΑΔΑ: Ρ69Ω46907Θ-ΦΤΤ

Θέμα: ΧΕ-320 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΧΕ ΣΤΟ 1153/2022 ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΠΟΔΟΣΗ 31/01/2023
Ημερομηνία: 24/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/03/2023 13:22:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ρ69Ω46907Θ-ΦΤΤ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου