Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΣΤΡΩΜΑΤΟΘΗΚΕΣ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: ΨΖΡΒ46907Θ-ΞΗ9

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΣΤΡΩΜΑΤΟΘΗΚΕΣ» για την
λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 16/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/03/2023 12:38:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΖΡΒ46907Θ-ΞΗ9
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου