ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΜΠΟΥ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ , ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛ. ΖΥΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΒΛΑΒΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗ " . – ΑΔΑ: ΨΖΙ846907Θ-ΨΡΦ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΜΠΟΥ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ,
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛ. ΖΥΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΒΛΑΒΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗ " .
Ημερομηνία: 09/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/03/2023 14:43:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΖΙ846907Θ-ΨΡΦ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου