Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ – ΜΑΣΚΕΣ (CPV:33157200-7)» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: ΨΥΒΟ46907Θ-Μ36

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΟΞΥΓΟΝΟΥ – ΜΑΣΚΕΣ (CPV:33157200-7)» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 23/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/03/2023 07:58:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΥΒΟ46907Θ-Μ36
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου