ΧΕ-253 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Covid-19 ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022 , Υπ. 6 /ΟΠΣ 5070602 – ΑΔΑ: ΨΥΘΖ46907Θ-ΦΧΛ

Θέμα: ΧΕ-253 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Covid-19 ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022 , Υπ. 6 /ΟΠΣ 5070602
Ημερομηνία: 16/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/04/2023 11:48:56
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΥΘΖ46907Θ-ΦΧΛ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου