ΧΕ-454 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1099/2022 – ΑΔΑ: ΨΥΠΗ46907Θ-ΙΗΝ

Θέμα: ΧΕ-454 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1099/2022
Ημερομηνία: 31/03/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/04/2023 09:39:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΥΠΗ46907Θ-ΙΗΝ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου