ΧΕ-311 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 664/2022 , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 1979/2022 ) – ΑΔΑ: ΨΥ0Τ46907Θ-ΙΡ3

Θέμα: ΧΕ-311 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 664/2022 , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 1979/2022 )
Ημερομηνία: 23/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/04/2023 09:31:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΥ0Τ46907Θ-ΙΡ3
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου