ΧΕ-290 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: ΨΞΡ246907Θ-Η76

Θέμα: ΧΕ-290 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 22/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/03/2023 13:24:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞΡ246907Θ-Η76
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου