Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: ΨΞΛΜ46907Θ-ΦΚΜ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ
ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 10/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/03/2023 13:26:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞΛΜ46907Θ-ΦΚΜ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου