ΧΕ-289 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.5015/2023 Αρθ.6 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 5/09-03-2023 Θ6 – ΑΔΑ: ΨΞΙΞ46907Θ-ΙΝΞ

Θέμα: ΧΕ-289 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.5015/2023 Αρθ.6 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 5/09-03-2023 Θ6
Ημερομηνία: 22/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/03/2023 13:24:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞΙΞ46907Θ-ΙΝΞ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου