Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΥΓΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ Νο 4» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: ΨΞ7Σ46907Θ-Υ8Λ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΥΓΡΟΥ
ΚΛΙΒΑΝΟΥ Νο 4» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 10/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/03/2023 14:35:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞ7Σ46907Θ-Υ8Λ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου