Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.72/2023 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια "ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ " από την εταιρεία ΑΡΗΤΗ ΑΕ – ΑΔΑ: ΨΒ2746907Θ-ΤΘΓ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.72/2023 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια "ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ "
από την εταιρεία ΑΡΗΤΗ ΑΕ
Ημερομηνία: 16/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/03/2023 08:26:05
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒ2746907Θ-ΤΘΓ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου