ΧΕ-260 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Covid-19 ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 – ΑΔΑ: ΨΘΕ146907Θ-1ΓΞ

Θέμα: ΧΕ-260 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Covid-19 ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022
Ημερομηνία: 17/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/04/2023 11:49:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΘΕ146907Θ-1ΓΞ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου