Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 67/2023 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΣΞΤ46907Θ-3ΦΞ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 67/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 29/03/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/03/2023 11:23:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΣΞΤ46907Θ-3ΦΞ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου