ΧΕ-265 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 151/2022 & ΧΕ 1539/2022 – ΑΔΑ: ΨΡΩΣ46907Θ-ΣΕΞ

Θέμα: ΧΕ-265 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 151/2022 & ΧΕ 1539/2022
Ημερομηνία: 17/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/03/2023 09:47:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΡΩΣ46907Θ-ΣΕΞ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου