ΧΕ-221 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΝΟΙΚΙΟ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023 – ΑΔΑ: ΨΡΓΠ46907Θ-ΗΑ0

Θέμα: ΧΕ-221 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΝΟΙΚΙΟ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023
Ημερομηνία: 13/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/03/2023 08:57:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΡΓΠ46907Θ-ΗΑ0
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου