ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ – ΑΔΑ: ΨΡΔΡ46907Θ-9ΗΚ

Θέμα: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Ημερομηνία: 17/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/03/2023 08:33:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΡΔΡ46907Θ-9ΗΚ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου