ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΑΔΑ: ΨΨΙΜ46907Θ-626

Θέμα: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Ημερομηνία: 14/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/03/2023 14:23:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨΙΜ46907Θ-626
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου