ΧΕ-229 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΑΠΛΟΣ 2 ΛΙΤΡΩΝ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 1936/2022 ) – ΑΔΑ: ΨΠ6Ν46907Θ-3ΤΗ

Θέμα: ΧΕ-229 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΑΠΛΟΣ 2 ΛΙΤΡΩΝ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 1936/2022 )
Ημερομηνία: 13/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/03/2023 09:51:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠ6Ν46907Θ-3ΤΗ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου