ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ – ΑΔΑ: ΨΠ5Ξ46907Θ-8ΧΖ

Θέμα: ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
Ημερομηνία: 17/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/03/2023 08:32:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠ5Ξ46907Θ-8ΧΖ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου