Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.69/2023 Π4ΘΕΗΔ4 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ " από την εταιρεία BBD ΝΙΚ ΛΑΙΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ – ΑΔΑ: ΨΩΝΖ46907Θ-Γ0Φ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.69/2023 Π4ΘΕΗΔ4 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ "
από την εταιρεία BBD ΝΙΚ ΛΑΙΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ
Ημερομηνία: 21/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/03/2023 11:24:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩΝΖ46907Θ-Γ0Φ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου