ΧΕ-326 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: ΨΝΟΜ46907Θ-23Θ

Θέμα: ΧΕ-326 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 28/03/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/04/2023 09:31:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΝΟΜ46907Θ-23Θ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου