ΧΕ-276 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΕΠΑΛ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023 – ΑΔΑ: ΨΜ7046907Θ-ΨΧΚ

Θέμα: ΧΕ-276 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΕΠΑΛ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023
Ημερομηνία: 21/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/03/2023 09:49:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜ7046907Θ-ΨΧΚ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου