ΧΕ-425 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΥΛΙΚΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: ΨΛ4Χ46907Θ-Υ9Ζ

Θέμα: ΧΕ-425 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΥΛΙΚΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 31/03/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/05/2023 09:36:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΛ4Χ46907Θ-Υ9Ζ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου