Την ανάγκη έγκρισης για την προμήθεια «ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΔΟΥ & ΠΟΥΡΕ», είδη διατροφής τα οποία δεν είχαν κατακυρωθεί στον Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 176076. – ΑΔΑ: ΨΗΨ246907Θ-ΖΦΛ

Θέμα: Την ανάγκη έγκρισης για την προμήθεια «ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΔΟΥ & ΠΟΥΡΕ», είδη διατροφής τα οποία δεν είχαν κατακυρωθεί στον Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 176076.
Ημερομηνία: 16/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/03/2023 08:10:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΗΨ246907Θ-ΖΦΛ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου