ΧΕ-286 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ " ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: ΨΗΓ746907Θ-35Τ

Θέμα: ΧΕ-286 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ " ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 21/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/03/2023 12:56:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΗΓ746907Θ-35Τ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου